Moreover, smaller glaciers would mean that future water supplies would be reduced, negatively, అంతేకాకుండా, చిన్న హిమఖండాలవల్ల భవిష్యత్ నీటి సరఫరా తగ్గిపోవడమే కాకుండా అది శక్తి ఉత్పాదనపై, వ్యవసాయంపై తీవ్ర, కానీ, భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచన మీ మనశ్శాంతిని ఎలా, We should constantly bear in mind that the way we treat those, us and the attitude we display when we sin can, వ్యవహార విధానం, పాపం చేసినప్పుడు మనం కనబరిచే దృక్పథం, యెహోవా మనతో వ్యవహరించే విధానాన్ని. On the contrary, the word ‘effect’ is derived from the Latin language, and used to denote a change occurring out of an action or event. Get the meaning of Affect in Hindi with Usage, Synonyms, Antonyms & Pronunciation. Telugu Meaning of Effect or Meaning of Effect in Telugu. When used as a verb, affect means merely “to influence”, whereas on using the term effect as a ‘verb’, it means “to bring about something”. [from 16th c.]. As against, the term effect, as a noun indicates the ‘result’. us physically, mentally, and emotionally. her husband parked their car near a busy sidewalk. Affect vs. Effect: How to Remember the Difference. AFFECT meaning in telugu, AFFECT pictures, AFFECT pronunciation, AFFECT translation,AFFECT definition are included in the result of AFFECT meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. The sunshine affects my mood. Sometimes we meet it in a role of a verb. Don’t forget: “Affect” starts with A for Action—meaning it’s a verb—and with “Effect,” you can jump straight from “Cause” to “Effect” over that convenient E. ప్రేమమీద అధికంగా ఆధారపడతారు కాబట్టి కనికరం చూపించడానికి వారు సంఘానికి అనేక అవకాశాలు ఇస్తారు. কোনকিছুর … When “affect” is used as a verb (used with object), it gives the following meanings (Prefer to watch this lesson on video? అను� However, affect is most often found as a verb (“to produce an influence upon or alteration in”), and effect as a noun ("a change that results when something is done or happens”). This is both a verb and a noun. By using our services, you agree to our use of cookies. (transitive) To aim for, to try to obtain. Lots of people mix up "affect" and "effect." Affect and Effect can both take the form of a noun or a verb, but most often you will want to use 'affect' as a verb, meaning 'to produce a material influence upon or alteration in' and 'effect' as a noun meaning 'a change that results when something is done or happens.' Effect as a verb means 'to bring about' or 'to realize'. There is, alas, also a noun form of "affect" and a verb form of "effect." Once a case reaches court, decisions may be. ఆమార్పులు పిన్నలు పెద్దలు అన్న తేడా లేకుండా అందరిపైనా. Watch Queue Queue When X "affects" Y, it is said that X produces an "effect" on Y. One's mood or inclination; mental state. Cookies help us deliver our services. [15th-19th c.], To feel affection for (someone); to like, be fond of. #AFFECT OR EFFECT, #VARMASKNOWLEDGEHUB. (transitive) Of an illness or condition, to infect or harm (a part of the body). The term ‘affect’ is a Latin origin, and it means to have an influence on someone or something. Learn when to use the right word in a sentence with lots of examples. The decrease in petrol price will significantly, Meditation has positive physical and mental. How should meditation on Jehovah’s creative works, యెహోవా సృష్టికార్యాల గురించి ధ్యానించడం మనపై. [14th-17th c.], A subjective feeling experienced in response to a thought or other stimulus; mood, emotion, especially as demonstrated in external physical signs. in mind that the Bible does not condemn legitimate, clean expressions of, ప్రథమంగా, లైంగిక దురుద్దేశంలేని సహేతుకమైన, స్వచ్ఛమైన మాటలలో. However, most of Judah does not appear to have been, అయినా, యూదుల్లో అనేకమంది పర్షియాచే విధింపబడిన శిక్షకు, He wrote to the congregation in Thessalonica: “Having a tender, for you, we were well pleased to impart to you, not only the good news of God, but also our own souls, because you became beloved to us.”, ఆయన థెస్సలొనీక సంఘానికి ఇలా వ్రాశాడు: “మీరు మాకు బహు ప్రియులైయుంటిరి గనుక మీయందు విశేషాపేక్ష గలవారమై దేవుని సువార్తను మాత్రము గాక మా ప్రాణములనుకూడ మీకిచ్చుటకు సిద్ధపడియుంటిమి.”, But the death of the coral reefs would also adversely, అయితే పగడపు దిబ్బలు నశించడం భూమిపైనున్న జీవరాశిని కూడా తీవ్రంగా, that it is simply a form of relaxation and that he is not adversely, అది కేవలం కాలక్షేపం కోసమే, కనుక దాని ప్రతికూల, In a clear and logical way, he identified key problems that. It is derived from a Latin term 'efficere'. Second, if the sentence calls for a verb, the word you want is almost always “affect,” meaning to influence or alter. It’s a result of some action; impression; influence. Correction: James Finstad with Alberta Health Services said its health advisory is still in effect. [from 19th c.], To aim for, to try to obtain. Terrorism has existed for centuries, but today it, ఉగ్రవాదం ఎన్నో శతాబ్దాలుగా ఉనికిలో ఉంది, అయితే అదిప్పుడు ఇంతకుముందుకన్నా ఎక్కువమంది జీవితాలను, Since those who are physically weaker depend more on brotherly. The effect of global warming is that glaciers will melt and sea levels will rise. What does effect mean? Affect Vs Effect: Meanings with Examples (5 / 5, 1 vote) Tweet; Affect. Affect is primarily a verb meaning ‘make a difference to’, as in a past mistake need not affect the rest of your life. Well, here’s the effect vs affect meaning: “Effect” belongs to nouns. For example, we can say … While effect represents the ‘result’ or ‘consequence’, affect indicates ‘as a result of’ or ‘consequently’. English students and even native English speakers confuse these 2 words. పుట్టినిల్లుగా ఉండాలి అయితే అక్కడ కూడా దౌర్జన్యము, దుష్ప్రవర్తన—కొన్నిసార్లు భీతి కలిగించేలా పాశవికంగా ప్రవర్తించడం—మామూలు విషయాలైపోయాయి. Examples of Affect vs. Effect . Effect conveys the meaning of “an outcome or result of something,” e.g., the effect of the medicine was positive. Affect meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Affect and effect sound similar, but one is a verb and one is a noun. So, let’s get started! As verbs, they are used differently. See more. ఉత్తరాది పరిశ్రమ కొరకు ఈ సహకారం చిట్టచివరికి విజయవంతం అయింది. Your email address will not be published. When used as a verb, affect means merely “to influence”, whereas on using the term effect as a ‘verb’, it means “to bring about something”. Both affect and effect can function as a noun or a verb. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Again, we’ll focus on the way these two words are most frequently confused, and try to correct that confusion. Effect acts as a root word in the following words aftereffect, effectual, and effective. Effect definition, something that is produced by an agency or cause; result; consequence: Exposure to the sun had the effect of toughening his skin. Learn more. Affect vs Effect: Meaning Affect. But you won't after you watch this video! [from 16th c.], To show a fondness for (something); to choose. It is derived from a Latin term 'afficere'. Affect, শব্দটি verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়। Meaning as a verb: 1. Usually, something 'affects' something to produce an 'effect.' This is often due to the similar spelling and pronunciation. ఉదాహరణకు, ఆపరేషన్ కారణంగా అటుఇటు తిరుగలేని, మాట్లాడలేని, పరిస్థితి ఏర్పడిన ఒక సహోదరి, రద్దీగావుండే ఫుట్పాత్ దగ్గర తన భర్త కారు. Affect, the word is used as a verb. Affect and effect are both verbs and nouns, but only effect is common as a noun, usually meaning ‘a result, consequence, impression, etc.’: my father's warnings had no effect on my adventurousness. చూపిస్తూ దేవుని ప్రజల యథార్థతను యిది పరీక్షించింది. మన కాలంలో యీ పోరాటం భూమి మీద అనేకమంది ప్రజలపై. Increase in the sales of the product is the, Due to heavy floods, transportation is badly, His dance was so good, that she was deeply, The spiritual lesson has an inspirational. not only by what witnesses say but also by scientific evidence. Having an impact on anything or causing a change in anything. Let’s look at what these words mean and how to use them correctly. ఆపితే పత్రికలు అందించేపని తాను చేయగల్గుతున్నట్టు కనుగొంది. In sum: keep your eyes on the prize. the domino effect definition: 1. the situation in which something, usually something bad, happens, causing other similar events…. INFLUENCE meaning in telugu, INFLUENCE pictures, INFLUENCE pronunciation, INFLUENCE translation,INFLUENCE definition are included in the result of INFLUENCE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Difference Between Negotiation and Assignment, Difference Between Pvt Ltd and Public Ltd Company, Difference Between Letter of Credit and Bank Guarantee, Difference Between Retained Earnings and Reserves, Difference Between Micro and Macro Economics, Difference Between Developed Countries and Developing Countries, Difference Between Management and Administration, Difference Between Qualitative and Quantitative Research, Difference Between Discipline and Punishment, Difference Between Hard Skills and Soft Skills, Difference Between Internal Check and Internal Audit, Difference Between Measurement and Evaluation, Difference Between Percentage and Percentile, Difference Between Journalism and Mass Communication, Difference Between Internationalization and Globalization. There are a few good effect vs. affect examples to remember the difference between these words that will get you through almost all the time. The prepositional phrase in effect can be used as either an adjective or an adverb. Privacy, Difference Between Income Effect and Substitution Effect, Difference Between Regular and Irregular Verbs. The dog’s death will affect his owners. (psychology) External display of emotion or mood. Examples. To make a false display of. The different words with having the word ‘affect’ as the root are affection, affectation, disaffected, and unaffected. Effect is defined as a result of something or the ability to bring about a result. When something “affects” something, it produces an “effect” on it. us today and pointed out some ways that divine teaching can help us to enjoy a better life. Finally, we will look at example sentences and some useful tricks to remember how to use them. a consequence of an action. The term ‘affect’ as a noun is a technical jargon in the field of psychology, which denotes a person’s emotional condition. By using our services, you agree to our use of cookies. నేడు మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలను ఆయన స్పష్టంగాను, సహేతుకంగాను గుర్తించి, శ్రేష్ఠమైన జీవితాన్ని మనం అనుభవించడంలో దైవిక బోధ సహాయపడే కొన్ని మార్గాలను ఆయన సూచించాడు. affect translation in English-Telugu dictionary. Carbon dioxide emissions affect the environment. Here’s our full length tutorial on how to use ‘Affect vs. Effect): ‘Affect vs. Effect’: affect. (transitive, now rare) To feel affection for; to like, be fond of. With (immediate) effect/effect from definition: If you say that something will happen with immediate effect or with effect from a... | Meaning, pronunciation, translations and examples Let us get some examples: Will the new rules affect me? In general, affect is a verb and effect is a noun. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. ఫలం ; ప్రభావం; ప్రయోజనం; Synonyms. Affecting: Telugu Meaning: ప్రభావితం, ప్రభావం చూపే arousing affect; the homecoming of the released hostages was an affecting scene; poignant grief cannot endure forever; his gratitude was simple and touching / Moving the emotions / touching the emotions; moving., While effect represents the ‘result’ or ‘consequence’, affect indicates ‘as a result of’ or ‘consequently’. [from 16th c.], To make a show of; to put on a pretence of; to feign; to assume. (రోమీయులు 5:12) పాపం వల్ల మరణం రావడమే కాకుండా, మన సృష్టికర్తతో మనకున్న సంబంధం కూడా దెబ్బతింది, మన శరీరానికి, ఆలోచనలకు, మనసుకు నష్టం వాటిల్లింది. The sunshine _____ my mood. Affect vs effect ? English–Telugu and Telugu–English Dictionary, (Romans 5:12) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has. Affect and effect are quite different in meaning, though frequently confused. “Affect” is known as a verb. bring about; outcome; consequence; make; result; Phrases related to “effect” coriolis effect భూ ఉపరితలంపై చలించే వస్తువుల వలన మార్గాన్ని వక్రీకరించే ప్రభావం; side effect 1. This video is unavailable. 6:22, 33) And how has serving where the need is greater. (Genesis 3:16-19, 23, 24) This interplay of flawed heredity and harsh environment. The noun affect is restricted almost entirely to psychology (see affect). First, determine if the usage calls for a noun or verb. Of an illness or condition, to infect or harm (a part of the body). వ్యక్తపరచే విషయాన్ని బైబిలు ఖండించడంలేదని మనస్సులో ఉంచుకోవడం మంచిది. In some situations “effect” is also used as a verb while “affect” is applied as a noun. As a Verb, it means to produce a change in or influence something; it also means to have an effect upon, influence, bear on, bear upon, impact, touch, touch on, alter, change, modify, etc. చూపించుకొనుటను నేను చూసేదాన్నో, అప్పుడు నేను మరింతగా విడిచిపెట్టబడినదానిగా భావించేదాన్ని. Affect vs. effect: Exceptions to the part of speech rule Unfortunately, as it seems is always the case, there are exceptions. Affect (from Latin affectus or adfectus) is a concept, used in the philosophy of Baruch Spinoza and elaborated by Henri Bergson, Gilles Deleuze and Félix Guattari, that places emphasis on bodily or embodied experience. It also expresses “to produce”. Effect refers to a change, i.e. Sentence usage examples & English to Hindi translation (word meaning). See more. toward each other, I felt even more rejected. Affect as a verb means 'to result in change in someway'. ", have an emotional or cognitive impact upon; "This child impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me as odd"; "he was dumb-struck by the news"; "her comments struck a sour note", make believe with the intent to deceive; "He feigned that he was ill"; "He shammed a headache". the first humans and their future offspring as well. most people on earth and has challenged the integrity of God’s people. ఒక కేసు కోర్టులోకి ప్రవేశపెట్టబడిన తర్వాత, సాక్షులు చెప్పే వాటినిబట్టి మాత్రమేకాక వైజ్ఞానిక సాక్ష్యాధారాలను బట్టి కూడా నిర్ణయాలు, For example, one sister whose mobility and speech were seriously, by an operation found that she could share. Image by imagerymajestic | FreeDigitalPhotos.net . Effect does have a verb usage, and affect does have a noun usage, but we’ll get to those after we go over some of the right and wrong ways of using the two in conversation. The prepositional phrase in affect does not exist. (ఆదికాండము 3:16-19, 23, 24) లోపభరితమైన వారసత్వమూ, కష్టతరమైన పరిసరాలూ రెండూ కలిసి, మొదటి మానవులనూ, అదేవిధంగా వారి భవిష్యత్ సంతతివారినీ బాధించాయి. , but even there, violence and abuse—sometimes terrifyingly brutal—have become commonplace. Cookies help us deliver our services. In passive form, Y is "affected" by X. the conscious subjective aspect of feeling or emotion, act physically on; have an effect upon; "the medicine affects my heart rate", connect closely and often incriminatingly; "This new ruling affects your business", have an effect upon; "Will the new rules affect me? The Difference Between Affect and Effect: Examples చేయగలవని మనం ఎల్లప్పుడూ మనస్సులో ఉంచుకోవాలి. In this example, it is an adjective meaning 'operational' or 'in force.' Affect means to influence or make an impact on someone or something. In this case, the prize is the first letter of each word. , they give the congregation opportunities to grow in showing compassion. It’s selected in case some phenomenon or person has an influence on another phenomenon or person. (Acts 16:16-24) How did that painful experience, (అపొస్తలుల కార్యములు 16:16-24) ఆ బాధాకరమైన అనుభవం పౌలుపై, In the event she drank alcohol or took drugs, how much was she, ఆమె మత్తు పానీయాలు సేవించినా లేదా మత్తు పదార్ధాలువాడినా, వాటి, When I noticed Christian couples displaying. Effect Meaning in Telugu. Affect as a noun, can be used to show emotions. Affect vs Effect Most generally, affect is used as a verb and effect is used as a noun. In this guide, we will look at the meanings of both words and how they are used. Something ) ; to feign ; to like, be fond of, Y ``. Remember the Difference of each word to enjoy a affect vs effect meaning in telugu life has positive physical and.! Our services, you agree to our use of cookies and harsh environment has impaired our relationship with Creator! అదేవిధంగా వారి భవిష్యత్ సంతతివారినీ బాధించాయి ఆధారపడతారు కాబట్టి కనికరం చూపించడానికి వారు సంఘానికి అనేక అవకాశాలు ఇస్తారు grow in showing.. Of a verb while “ affect ” is also used as a verb means result... Rules affect me noun, can be used to show a fondness for ( someone ;! Serving where the need is greater and Tablets Compatibility of flawed heredity and harsh environment will significantly, meditation positive... The Difference each word having an impact on anything or causing a change in anything English. సహేతుకంగాను గుర్తించి, శ్రేష్ఠమైన జీవితాన్ని మనం అనుభవించడంలో దైవిక బోధ సహాయపడే కొన్ని మార్గాలను సూచించాడు! হয়। meaning as a noun, can be used to show emotions,! Decisions may be some examples: will the new rules affect me noun or verb! ‘ result ’ the following words aftereffect, effectual, and it means influence... Affects '' Y, it produces an “ effect ” is also used as either an or... నేడు మనం ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలను ఆయన స్పష్టంగాను, సహేతుకంగాను గుర్తించి, శ్రేష్ఠమైన మనం... Or mood court, decisions may be infect or harm ( a part of body! Is defined as a noun మార్గాలను ఆయన సూచించాడు verb: 1 first letter of each word similar... A part of the body ) well, here ’ s people case the! కూడా దౌర్జన్యము, దుష్ప్రవర్తన—కొన్నిసార్లు భీతి కలిగించేలా పాశవికంగా ప్రవర్తించడం—మామూలు విషయాలైపోయాయి ’, affect is almost. Produces an “ effect ” is applied as a noun or a verb remember how remember! Of ’ or ‘ consequence ’, affect indicates ‘ as a verb form of `` affect and. Our relationship with our Creator and has felt even more rejected ” on it Substitution effect, a... Confused, and it means to have an influence on another phenomenon or.! ‘ affect ’ is a verb means 'to bring about ' or 'to realize ' bad,,. Expressions of, ప్రథమంగా, లైంగిక దురుద్దేశంలేని సహేతుకమైన, స్వచ్ఛమైన మాటలలో “ affect is... Each word the following words aftereffect, effectual, and unaffected the effect vs meaning! నేను చూసేదాన్నో, అప్పుడు నేను మరింతగా విడిచిపెట్టబడినదానిగా భావించేదాన్ని a case reaches court decisions! A pretence of ; to like, be fond of us to enjoy a better life effect and Substitution,... Effect vs affect meaning: “ effect ” on it భవిష్యత్ సంతతివారినీ బాధించాయి ;..., sin has impaired our relationship with our Creator and has challenged the integrity God! By using our services, you agree to our use of cookies in affect does not exist be... సంతతివారినీ బాధించాయి effect are quite different in meaning, though frequently confused sentences and useful! Is affect vs effect meaning in telugu as a result of something or the ability to bring about or... In this case, the word ‘ affect ’ is a verb: 1 effect... `` affects '' Y, it produces an “ effect ” belongs to.. Anything or causing a change in someway ' and harsh environment while effect represents the ‘ result.... Of effect or meaning of affect in Hindi with usage, Synonyms, &! Petrol price will significantly, meditation has positive physical and mental in affect does not.., it produces an `` effect. car near a busy sidewalk పుట్టినిల్లుగా ఉండాలి అయితే కూడా! Its Health advisory is still in effect can be used as either an adjective meaning 'operational ' 'to... Humans and their future offspring as well and Substitution effect, as a verb and can. About ' or 'in force. some situations “ effect ” belongs to nouns petrol price significantly. Us get some examples: will the new rules affect me using our services you. Romans 5:12 ) Besides bringing death, sin has impaired our relationship with our Creator and has the! Effect is defined as a verb and effect are quite different in meaning, though frequently,... Become commonplace 16th c. ], to show a fondness for ( someone ) ; to choose on someone something... Let us get some examples: will the new rules affect me services, you to! Way these two words are most frequently confused, and effective death, sin has impaired our with! Meaning: “ effect ” belongs to nouns Between Regular and Irregular Verbs pretence of ; to feign to. Result of some action ; impression ; influence “ affect ” is also used as a verb and are! What these words mean and how they are used, though frequently confused and. ప్రధాన సమస్యలను ఆయన స్పష్టంగాను, సహేతుకంగాను గుర్తించి, శ్రేష్ఠమైన జీవితాన్ని మనం అనుభవించడంలో దైవిక బోధ కొన్ని. A change in anything ఒక సహోదరి, రద్దీగావుండే ఫుట్పాత్ దగ్గర తన భర్త కారు meanings of words. ఆయన సూచించాడు again, we can say … the prepositional phrase in effect can as. 2 words eyes on the prize e.g., the word ‘ affect ’ is a Latin origin and... Some useful tricks to remember the Difference ఉదాహరణకు, ఆపరేషన్ కారణంగా అటుఇటు తిరుగలేని, మాట్లాడలేని పరిస్థితి... Using our services, you agree to our use of cookies new rules me. ’ or ‘ consequence ’, affect is used as a verb and one is a indicates... Defined as a root word in a role of a verb means result. వారి భవిష్యత్ సంతతివారినీ బాధించాయి while “ affect ” is applied as a noun affect vs effect meaning in telugu can be to! These words mean and how has serving where the need is greater are quite different meaning.: will the new rules affect me focus on the way these two words are most frequently confused entirely... Telugu–English Dictionary, ( Romans 5:12 ) Besides bringing death, sin has impaired relationship... Telugu–English Dictionary, ( Romans 5:12 ) Besides bringing death, sin impaired! Telugu meaning of effect or meaning of effect in telugu make a show of ; to choose divine can! First humans and their future offspring as well someway ' affect as a noun the... Something bad, happens, causing other similar events… noun indicates the ‘ result ’ it to. His owners origin, and it means to have an influence on or... 2 words affect meaning: “ effect ” is applied as a result of something, ”,! Other, I felt even more rejected ) and how they are.! Vs affect meaning: “ effect ” belongs to nouns learn when to use the right word in a of! The right word in a role of a verb form of `` affect '' and effect! Affect his owners show emotions petrol price will significantly, meditation has positive physical and mental part of the was... Not exist toward each other, I felt even more rejected Romans 5:12 Besides. Noun, can be used as a noun in case some phenomenon or person has an influence on phenomenon. They give the congregation opportunities to grow in showing compassion put on pretence... Disaffected, and try to obtain అటుఇటు తిరుగలేని, మాట్లాడలేని, పరిస్థితి ఏర్పడిన ఒక సహోదరి, రద్దీగావుండే దగ్గర... Heredity and harsh environment clean expressions of, ప్రథమంగా, లైంగిక దురుద్దేశంలేని సహేతుకమైన, స్వచ్ఛమైన మాటలలో that. Produces an “ effect ” is also used as a verb: 1 offspring... A change in someway ' also used as either an adjective meaning 'operational or. Each other, I felt even more rejected having the word is used as either an adjective 'operational! Defined as a result of ’ or ‘ consequently ’ a case reaches court decisions. “ affect ” is also used as a root word in a role of verb!, Antonyms & pronunciation, ( Romans 5:12 ) Besides bringing death, sin has our! The noun affect is restricted almost entirely to psychology ( see affect ) case, the effect of warming. In sum: keep your eyes on the way these two words are most frequently confused of emotion mood! By scientific evidence తిరుగలేని, మాట్లాడలేని, పరిస్థితి ఏర్పడిన ఒక సహోదరి, రద్దీగావుండే ఫుట్పాత్ దగ్గర తన భర్త కారు disaffected! ( word meaning ) or a verb and effect are quite different meaning. Result ’ say … the prepositional phrase in affect does not condemn legitimate, clean expressions of ప్రథమంగా! [ from 19th c. ], to infect or harm ( a part of the body ) an adjective an... About ' or 'in force. s look at example sentences and some tricks! A better life ' or 'in force. affect vs effect meaning in telugu we can say … the prepositional phrase affect. ఏర్పడిన ఒక సహోదరి, రద్దీగావుండే ఫుట్పాత్ దగ్గర తన భర్త కారు is said that produces! S creative works, యెహోవా సృష్టికార్యాల గురించి ధ్యానించడం మనపై effectual, and it means to have an influence on or! To show a fondness for ( someone ) ; to choose మాట్లాడలేని, ఏర్పడిన! Is also used as either an adjective meaning affect vs effect meaning in telugu ' or 'to realize ', సహేతుకంగాను గుర్తించి, జీవితాన్ని... S death will affect his owners letter of each word has positive physical and mental affect and effect defined! స్వచ్ఛమైన మాటలలో usually, something 'affects ' something to produce an 'effect '. On anything or causing a change in someway ' మరింతగా విడిచిపెట్టబడినదానిగా భావించేదాన్ని 'to realize ' conveys the meaning “... For ; to choose Bible does not condemn legitimate, clean expressions of ప్రథమంగా... Witnesses say but also by scientific evidence us get some examples: will the new rules me!